Header image

BPO DSS

DSS - Decision Support System - Hệ thống hỗ trợ ra đưa quyết định. BPO DSS là một giải pháp kết hợp giữa kiến thức kinh doanh và các thành tựu công nghệ tiên tiến trên thế giới, giúp doanh nghiệp khai thác kho dữ liệu bên trong và bên ngoài tổ chức. Từ đó, các nhà quản lý có được những thông tin ý nghĩa cho việc đưa ra các quyết định trong sản xuất kinh doanh.

BPO ERP

ERP - Enterprise Resource Planning - Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp. BPO ERP là một bộ giải pháp kết hợp các chức năng phần mềm nghiệp vụ đơn lẻ với các quy trình nghiệp vụ liên phòng ban, từ đó giúp doanh nghiệp có cái nhìn tổng thể và môi trường làm việc để hoạch định nguồn lực doanh nghiệp.

BPO POWER

Microsoft Power Platform - bộ công cụ nền tảng của Microsoft. BPO Power sử dụng bộ công cụ này để xây dựng các giải pháp phần mềm tùy biến, với sự hỗ trợ mạnh mẽ và liên tục về công nghệ của Microsoft từ đó hướng tới chi phí tối giản, hiệu quả tối đa, góp phần vào lợi thế cho doanh nghiệp trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu.