continue reading

Related Posts

  • 268 words1.3 min read

    1, Giảm chi phí hoạt động: không phải thuê quản trị viên cơ sở dữ liệu, quản trị viên hệ thống, và các nhân viên khác để quản lý các máy chủ 2, Tăng tính ổn định và an ninh: để đảm bảo chất lượng dịch vụ và ổn định hệ thống cho nhiều khách …

    Read More